Zespół Szkół w Dobrzechowie
Polecamy
Parafia Dobrzechów
OSP Dobrzechów
PKS Korona Dobrzechów
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Ostatnie artykuły
Ankieta
Absolwencie jak ci się podoba strona szkoły?

Ładna
Ładna
100% [2 głosy]

Fajna
Fajna
0% [0 głosów]

Podstawowa
Podstawowa
0% [0 głosów]

Ogółem głosów: 2
Musisz zalogować się, aby móc zagłosować.
Rozpoczęto: 11.11.12
Nawigacja
Kryteria ocen zajęć edukacyjnych

OCENA CELUJĄCA

• Uczeń w zakresie posiadanej wiedzy wykracza poza podstawy programowe danego szczebla nauczania.
• Dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń.
• Łączy wiedzę z różnych przedmiotów.
• Uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji i potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości.
• Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji / stosownie do wieku/.
• Samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej.
• Bierze aktywny udział w konkursach, w których wymagana jest wiedza przedmiotowa oraz odnosi w nich sukcesy.
• Jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych.
• Wyraża samodzielny, krytyczny /stosownie do wieku/ stosunek do określonych zagadnień, potrafi udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy.
• Na lekcjach jest bardzo aktywny.OCENA BARDZO DOBRA

• Uczeń w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy.
• Wykorzystuje różne źródła wiedzy.
• Posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach.
• Łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów.
• Sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji.
• Potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości.
• Samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami.
• Bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności przedmiotowych.
• Rozwiązuje zadania dodatkowe.
• Potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem.
• Jest aktywny na lekcjach.


OCENA DOBRA

• Uczeń w zakresie wiedzy ma niewielkie braki; zna definicje, fakty i pojęcia; stosuje język przedmiotu.
• Potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji.
• Inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania o pewnym stopniu trudności.
• Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe.
• Poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych.
• Potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych.
• Wykazuje się aktywnością na lekcjach.


OCENA DOSTATECZNA

• Wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna.
• Opanował podstawowe fakty i pojęcia pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień.
• Potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji.
• Potrafi samodzielnie wykonać proste zadania.
• Wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych.
• Jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna.


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

• Uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie czasu.
• Jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie.


OCENA NIEDOSTATECZNA

• W zakresie podstawowej wiedzy braki są tak duże, że nie rokują one nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.
• Nie rozumie prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności.
• Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy.
• Nie podejmuje prób rozwiązywania zadań, nawet przy pomocy nauczyciela.
• Wykazuje się brakiem systematyczności i chęci do nauki.
• Braki uniemożliwiają edukację na następnym etapie nauczania.