Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Alfa i Omega - Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów"
Dodane przez phalas dnia Wrzesień 08 2019 08:27:01

 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu
„Alfa i Omega – Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów”

Gmina Strzyżów wraz ze Stowarzyszeniem "CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Rzeszowie ogłasza nabór uzupełniający dla uczniów szkół podstawowych do projektu "Alfa i Omega - Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów"  Termin rekrutacji: od 5 do 10 września 2019 r.
  

Dagmara Preisner
Koordynator ze strony Lidera projektu (Gmina Strzyżów)

 Treść rozszerzona

Obrazy: oki.png

Rekrutacja uzupełniająca do projektu
„Alfa i Omega – Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów”

 

Gmina Strzyżów wraz ze Stowarzyszeniem „CRAS”  ̶ Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej
w Rzeszowie ogłasza nabór uzupełniający dla uczniów szkół podstawowych do projektu „Alfa i Omega – Program wsparcia szkół z terenu gminy Strzyżów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Termin rekrutacji: od 5 do 10 września 2019 r. 

 

Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości i efektywności kształcenia w 4 szkołach w gminie Strzyżów poprzez zwiększenie kompetencji kluczowych u 752 uczniów (354 K) w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK, podniesienie kompetencji 86 nauczycieli (80 K) w zakresie wykorzystania TIK i 9 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez objecie 31 uczniów (13 K) terapią logopedyczną i 30 uczniów (14 K) zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi do 30.06.2020 r.

 

Uczestnikami Projektu (odbiorcami wsparcia) mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice następujących szkół prowadzących kształcenie ogólne:

1)       Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie,

2)       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie,

3)       Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Stanisława Biskupa w Zespole Szkół w Wysokiej    

       Strzyżowskiej,

4)       Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Dobrzechowie.

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełni łącznie następujące warunki:

1)    posiada status ucznia szkoły, o której mowa powyżej,

2)    jest zainteresowana udziałem w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów dodatkowo otrzyma zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w projekcie),

3)    dopełni wszystkich formalności określonych w § 8 i 9 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa
w projekcie.  

 

Liczba uczniów objętych naborem uzupełniającym:

-  SP nr 1 w Strzyżowie - wg potrzeb,

-  SP nr 2 w Strzyżowie - min. 142 uczniów,

-  SP w Wysokiej Strzyżowskiej - wg potrzeb,

-  SP w Dobrzechowie - wg potrzeb.

 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z całkowicie bezpłatnej, kompleksowej pomocy.

Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

-   zajęcia rozwijające dla uczniów osiągających niskie wyniki w nauczaniu (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, geografia);

-   kółka rozwijające dla uczniów osiągających średnie lub wysokie wyniki w nauczaniu (matematyka, j. angielski, j. niemiecki, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia);

-   kółka zainteresowań dla uczniów wykazujących zainteresowania w danym obszarze (robotyka, logiczne myślenie, szachy, matematyka z Lego, eksperymenty);

-   wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne).

 

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie może w okresie rekrutacji zgłosić chęć uczestnictwa
w sekretariacie szkoły, której jest uczniem, poprzez złożenie Załącznika nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Alfa i Omega – Program wsparcia szkół  z terenu gminy Strzyżów”. Dokument niekompletny, tj. niepodpisany lub niewypełniony we wszystkich wymaganych miejscach, nie zostanie przyjęty. W przypadku osób niepełnoletnich ankietę uczestnictwa w projekcie podpisuje rodzic/opiekun prawny.

Wzory dokumentów, w tym Zgłoszenie Uczestnika Projektu – nabór uzupełniający, są dostępne
w wersji papierowej w sekretariatach poszczególnych szkół i w wersji elektronicznej do pobrania pod niniejszą informacją.

 

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji można uzyskać w ww. szkołach u Opiekunów szkolnych.

 

 

Dagmara Preisner

Koordynator ze strony Lidera projektu (Gmina Strzyżów)

 

Obrazy: oki1.png

Deklaracja uczestnictwa ucznia

Zgoda rodziców

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Ogłoszenie